Klantenservice: 0224-562422
Aanmelden Mijn Account Over Ons Contact
  • Winkelwagen

    Winkelwagen is leeg

    Er zitten geen artikelen in uw winkelwagen.

Algemene voorwaarden

Algemene (levering)voorwaarden

 

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Pé wand & vloer design en een consument waarop de Pé wand & vloer design ze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Als er artikelen worden besteld bij,  Pé wand & vloer design verklaart men zich akkoord met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

 

2. Informatie

Alle informatie op de website van Pé wand & vloer design (wandenvloerdesign.nl) is zorgvuldig samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat bepaalde informatie niet juist, onvolledig en / of niet up to date is. Pé wand & vloer design .nl noch haar partners zijn hiervoor aansprakelijk. Pé wand & vloer design is evenmin aansprakelijk voor informatie en prijzen welke door derden op de website zijn geplaatst, zoals tarieven, mededelingen en / of de gevolgen van hierdoor ontstane transacties.

 

3. Bestellen

Na een geplaatste bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met het bestelling overzicht en de totale kosten. Alle bestellingen worden binnen vijf werkdagen na ontvangst van betaling bij TNT Post, vervoerder, of bode ter bezorging aangeboden. Mochten zich technische storingen voordoen, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk ter bezorging aangeboden.  Pé wand & vloer design zal u hiervan op de hoogte houden.

Wij doen ons best om onze website perfectino.nl zo up-to-date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat een artikel niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

 

4. Prijzen en betalingen

Alle prijzen op de website van Pé wand & vloer design  zijn in euro’s.

Consumenten kunnen op meerdere manieren elektronisch aan Pé wand & vloer design betalen.

 Op de website staan de betaalmogelijkheden omschreven bij “Betalen”. Bezorging van de bestelling vindt pas plaats als de betaling door Pé wand & vloer design  is ontvangen.

Voor de verzending van de artikelen brengt  Pé wand & vloer design de daarvoor noodzakelijke portokosten in rekening. Een overzicht van de portokosten kunt u vinden bij "Verzenden".

 

5. Bezorging TNT

De bezorgtermijn is indicatief en is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht.

De bestelling wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling bij TNT Post ter bezorging aangeboden. TNT Post bezorgt in de regel de volgende dag mits het afleveradres binnen Nederland is. Bij 'niet thuis' ontvangt de geadresseerde een kaartje in de brievenbus met daarop nadere informatie over het postkantoor waar het pakketje afgehaald kan worden. Voor het niet tijdig bezorgen door TNT Post kan Pé wand & vloer design niet aansprakelijk worden gesteld.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de geleverde artikelen gaat pas over, indien al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Pé wand & vloer design is verschuldigd, is voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

 

7. Niet goed, geld terug

Indien de consument een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft men het recht het artikel binnen 7 (zeven) werkdagen na aflevering aan  te retourneren. Retourzendingen dienen vooraf kenbaar te worden gemaakt aan Pé wand & vloer design en worden slechts geaccepteerd indien retourinstructies van Pé wand & vloer design nauwkeurig zijn opgevolgd. De garantie vervalt wanneer de goederen opzettelijk of niet zorgvuldig is mee omgegaan is of er getracht is een gebrek zelf te herstellen. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking (incl. labels) van het artikel onbeschadigd is.

Hierbij geldt tevens dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de consument komen.  Pé wand & vloer design restitueert in geen geval de verzend / verpakkingskosten. Bij een retourzending, volgens de retourinstructies, betaalt  Pé wand & vloer design binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug.

 

8. Vragen / klachten

Mochten er vragen of klachten zijn over de aangekochte artikelen, dan wordt verzocht om ons hierover per e-mail (Info@wandenvloerdesign.nl) te berichten. Men ontvangt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 werkdagen bericht.

 

9. Privacy

 Pé wand & vloer design vindt het zeer belangrijk dat de door de consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld.

Pé wand & vloer design zal de verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij naam, het factuur- en afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te kunnen voeren. Deze betaalgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om de betaling van de aangekochte artikelen te voldoen.

Indien men zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden deze gegevens gebruikt om op de hoogte gesteld te worden van assortimentswijzigingen, speciale aanbiedingen, verbeteringen van de website en eventuele andere relevante informatie over Pé wand & vloer design . Indien men hier geen prijs meer op stelt, kan de aanmelding ongedaan gemaakt worden via afmelding op de nieuwsbrief.

Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De gegevens van de bezoeker(s) blijven onbekend.

 

10. Aansprakelijkheid

Alle artikelen die in het assortiment van Pé wand & vloer design zijn opgenomen, voldoen aan de strenge eisen waaraan Perfectino materialen moeten voldoen. Pé wand & vloer design garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Indien de door Pé wand & vloer design geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid richting de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder punt 7 " Niet goed, geld terug" is geregeld. De aansprakelijkheid van de artikelen berust echter altijd bij de fabrikant. Pé wand & vloer design sluit hiermee iedere verantwoordelijkheid voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte artikelen uit. Wanneer de fabrikant van een gebrekkig artikel aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Pé wand & vloer design beperkt tot herstel of vervanging van het artikel, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

Bovendien is Pé wand & vloer design niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of het niet in acht nemen van de wasvoorschriften in het label van de artikelen, dan wel oneigenlijk gebruik van de consument.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van deze website en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze website.

 

11. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Pé wand & vloer design in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de consument dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Pé wand & vloer design  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

12. Copyright

Op alle op de website aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van  Pé wand & vloer design zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en / of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Pé wand & vloer design noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigt en / of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

 

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

14. Acceptatie algemene voorwaarden

Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling, gaat men automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Klanten worden tevens opgenomen in ons klantenbestand en ontvangen onze nieuwsbrief.

 

 Met vriendelijke groet,

 Pé wand & vloer design.